SKLEP-LOGO

Realizacja sprzedaży w Sklepie Internetowym sklep.emprofessional.pl odbywa się według niniejszego regulaminu. Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Regulamin sklepu internetowego EMPROFESSIONAL

Przedstawiony regulamin zawiera zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie „Akceptacja regulaminu”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stronami umowy są:
Właściciel sklepu internetowego sklep.emprofessional.pl prowadzonego pod adresami URL https://sklep.emprofessional.pl oraz adresem poczty elektronicznej biuro@emprofessional.pl w osobie Pani Eweliny Matuszek, działającej pod nazwą EM professional Ewelina Matuszek, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wojanowska 82/13, 54-050 Wrocław , wpisaną do ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia, NIP 997-010-23-49, REGON 022435689 zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.
Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym sklep.emproffesional.pl, zwana jest w dalszej części regulaminu poniżej KUPUJĄCYM
KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
KUPUJĄCY świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a. Obsługa związana ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.
Sklep internetowy sklep.emprofessional.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:
Dostęp do Internetu
Przeglądarka internetowa

§ 2
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.
W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres poczty elektronicznej
Nr telefonu
nazwę towaru
3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.
5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.
6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.
8. Aktualny status zamówienia KUPUJĄCY może śledzić po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta. Do zalogowania się KUPUJĄCY wykorzystuje dane podane podczas rejestracji.
9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji.

§ 3
WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie EMprofessional wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy opcji płatności: przelew). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia. Czas dostawy może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.
Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.
Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze.

§ 4
PŁATNOŚCI
Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:
przelew na konto – dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.
gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki – realizowana przez kuriera.
gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.
O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.
Dane SPRZEDAJĄCEGO i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie emprofessional.pl.

§ 5
REKLAMACJA I ZWROT
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez KUPUJĄCEGO i dostawcę przesyłki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki KUPUJĄCY zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać Sprzedającemu na odpowiedni:
a. nr telefonu,
b. adres email,
c. nr faksu,
podany podczas realizacji zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO.
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa KUPUJĄCY. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu na odpowiedni:
a. nr telefonu,
b. adres email,
c. nr faksu,
podany podczas realizacji zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, Sprzedający gwarantuje zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru lub wymianę na towar pozbawiony wad. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej lub kserokopii paragonu.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu EMprofessional. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Sprzedający zastrzegą sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty znajdującej się w Sklepie EMprofessional.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Sklepie EMprofessional.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym KUPUJĄCEGO.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7
OCHRONA PRYWATNOŚCI
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą Organizatorowi do:
a) weryfikacji zamówienia,
b) kontaktu z KUPIJĄCYM,
c) przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji KUPUJĄCEGO.
2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@emprofessional.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 505 871 108.

§ 8 Polityka prywatności

1. Użytkownik/Klient wypełniając formularz zakupu wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie Jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu jak i świadczonych na jego podstawie Usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest firma „EM Professional Ewelina Matuszek” z siedzibą: 54-050 Wrocław, ul. Wojanowska 82/13, NIP 997-010-23-49 REGON: 022435689, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Gromadzone są tylko te dane osobowe, które Użytkownik/Klient podał dobrowolnie. Dane są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
• zawarcia umowy sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu;
• nadania oraz udostępnienia Użytkownikowi/Klientowi danych do logowania (tj. login i hasło), na który Użytkownik/Klient złożył zamówienie;
• automatycznego wystawienia oraz wysłania drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu, w informatycznym, zewnętrznym systemie, więc dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do zewnętrznego systemu przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący.

4. Użytkownik/Klient dokonując subskrypcji newslettera (poprzez podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora Danych) podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili Użytkownik/Klient może z subskrypcji zrezygnować, klikając w link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.

5. Zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celach promocyjnych oraz marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi/Klientowi oferty handlowej Serwisów jak i innych informacji marketingowych związanych z Serwisami.

6. Zgromadzone dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa tych danych.

7. W każdej chwili Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

8. Użytkownik/Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika/Klienta usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Użytkownikiem/Klientem a Serwisami.

9. Podczas odwiedzania Serwisów przez Użytkownika/Klienta wykorzystywane są pliki cookies wysyłane z systemu Serwisów do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Pliki te mogą zawierać takie informacje jak żądanie sieciowe, adres IP Użytkownika/Klienta, typ oraz język przeglądarki wraz z datą i godziną przesłania żądania.
Za pomocą tych informacji podnoszona jest jakość usług oferowanych przez Serwisy, dzięki między innymi identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników/Klientów. Użytkownik/Klient może zabronić odbierania plików cookies, ale przez to pozostanie anonimowy, a w efekcie Serwisy nie będa miały możliwości identyfikacji Użytkownika/Klienta ani Jego preferencji. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności Serwisów.

10. Serwisy oferują Produkty/Usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet, w związku z tym Użytkownik/Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że korzystanie z usług Serwisów może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisami a Użytkownikiem/Klientem i oświadcza także, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów spowodowanych działaniem osób trzecich Użytkownik/Klient nie będzie miał żadnych roszczeń do Serwisów.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Użytkownikowi/Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi/Klientowi specyfikacji zamówienia lub dowodu zakupu. Za przyczyny techniczne uniemożliwiające sfinalizowanie zamówienia, leżące po stronie Użytkownika/Klienta albo po stronie operatora poczty elektronicznej Serwisy nie odpowiadają.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH sklep.emprofessional.pl , emprofessional.pl

1). Zasady Ogólne:

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisów sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl,  z zastrzeżeniem sobie prawa do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, i jeżeli taka zmiana nastąpi to na końcu niniejszej Polityki Prywatności będzie informacja o dacie wprowadzenia zmian.

2. Każdego Użytkownika/Klienta zarówno Serwisów jak i newsletterów należących do sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl,  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, z którą Użytkownik/Klient powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów, a korzystanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

3. Jeżeli Użytkownik/Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, to w takim przypadku nie powinien korzystać z Serwisów, ani nie powinien zapisywać się do newsletterów należących do sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl , nie powinien także dokonywać zakupów Produktów/Usług oferowanych przez sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl .

4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Serwisów i/lub stron internetowych należących do domeny internetowej sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl.

2). Dane Osobowe:

1. Użytkownik/Klient podczas korzystania z serwisów należących do beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, poradnikprofesjonalistki.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, zazwyczaj za pomocą wypełnienia pól w formularzach. Charakter podawanych danych przez Użytkownika/Klienta w formularzach jest dobrowolny.

2. Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, poradnikprofesjonalistki.pl przetwarzają dane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie przez Użytkownika/Klienta swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych (na dobrowolnie podany adres e-mail) przez Serwisy sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl

3. W przypadku chęci otrzymania darmowych Produktów/Usług najczęstsze dane, o które jest proszony Użytkownik/Klient, to imię oraz adres e-mail, natomiast w przypadku danych podawanych podczas składania zamówień płatnych Użytkownik/Klient jest proszony o podanie pełnych danych osobowych, które są wymagane do sfinalizowania zamówienia oraz wystawienia dokumentu zakupu.

4. Serwisy sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl,  wymagają tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisów, więc niepodanie wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynności, których te dane dotyczyły.

5. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika/Klienta, Serwisy sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl,  udostępniają dane osobowe Użytkownika/Klienta tylko podmiotom będącym w ścisłej współpracy z Serwisami i współpraca ta wymagana jest tylko i wyłącznie w celu możliwości sfinalizowania procesu zakupowego i dotyczy automatycznego wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu. Dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do informatycznego, zewnętrznego systemu odpowiadającego za automatyczne wystawianie oraz wysyłanie dokumentów sprzedażowych, przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący z Serwisami.

3). Pliki Cookies:

1. Serwisy sklep.emprofessional.pl , emprofessional.pl,wykorzystują pliki Cookies, które są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do urządzenia Użytkownika/Klienta, z którego odwiedzane są Serwisy, identyfikując Użytkownika/Klienta w taki sposób, aby korzystanie z Serwisów było dostosowane do potrzeb Użytkownika/Klienta, wygodne oraz spersonalizowane.

2. Pliki Cookies mogą także zbierać informacje o charakterze statystycznym, wydajnościowym lub funkcjonalnym.

3. Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla urządzenia Użytkownika/Klienta ani dla Jego danych.

4. Żeby Serwisy sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl, mogły prawidłowo działać, to przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik/Klient musi akceptować pliki Cookies. Nie można także plików Cookies usuwać z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient.

4). Pozostałe informacje:

1. Serwisy sklep.emprofessional.pl, emprofessional.pl, zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom/Klientom, których dane kontaktowe posiada, wiadomości e-mail: zawierających przede wszystkim informacje tematycznie związane bezpośrednio z Serwisami; dotyczące nowych Produktów/Usług; informujących o różnego rodzaju zmianach; zawierających informacje o dostępnych promocjach; z treściami „luźnymi”, np. życzenia czy informacje osobiste; będące informacjami komercyjnymi, które mogą być wysłane poprzez opłacenie przez Klientów lub Partnerów Serwisów sklep.emprofessional.pl , emprofessional.pl, 

2. Wszystkie informacje zarówno tekstowe jak i graficzne udostępnione na stronach Serwisów sklep.emprofessionak.pl , emprofessional.pl,  należy postrzegać w charakterze zabawy.

Masz pytania? Napisz do nas.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram